Privacy verklaring

Binden Coaching

Sinds 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking gesteld. Als klant van Binden heeft u het recht om te weten hoe ik met uw persoonsgegevens om ga.
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Binden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Binden verwerkt zuiver en alleen met als doel het uitvoeren van workshops of trainingen. Voor deze doelstelling vraagt Binden de volgende persoonsgegevens van u:

 • voor- en achternaam
 • adres, postcode en woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mail adres

Voor coachsessies vraagt Binden de volgende gegevens van de cliënt:

 • geboortedatum
 • medische voorgeschiedenis
 • waar nodig gegevens over schoolverloop
 • naam van de huisarts
 • voor kinderen jonger dan 16 jaar wie wettelijk gezag heeft.

 

Verstrekking aan derden

Alleen indien het noodzakelijk is, worden uw gegevens gedeeld met derden. Denk hierbij aan school, huisarts of een collega therapeut. Er wordt pas informatie aan derden verstrekt nadat u hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Bewaartermijn

Bij Binden worden de eigen aantekeningen van een coachsessie een jaar bewaard (daarna vernietigd), tenzij u aangeeft dat u wilt dat deze eerder worden vernietigd.

Beveiliging

Middels passende technische en organisatorische maatregelen beschermt Binden uw persoonsgegevens tegen onrechtmatige verwerken. Zo gelden hier de volgende maatregelen:

 • alle personen die namens Binden van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • Binden hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op haar computer
 • de klantgegevens worden buiten het bereik van derden bewaard
 • Binden evalueert regelmatig de maatregelen die zij getroffen heeft om uw privacy te waarborgen

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Binden van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Gebruik website/social media

Binden beheert de website www.binden-coaching.nl en de Facebook site van Binden.  Deze hebben het doel om informatie te verstrekken over Binden. Deze informatie is voor cliënten en belangstellenden.

 • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij Binden Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van Binden.
 • Tijdens de activiteiten(coachsessies, workshops en trainingen) kunnen foto- en film -opnames gemaakt worden door Binden.
 • Aan de cliënten zal hiervoor schriftelijk om toestemming worden gevraagd.
 • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op de website/facebook van Binden wordt nadrukkelijk toestemming gevraagd aan betrokkenen. Er worden geen namen geplaats.
 • Ook kan het beeldmateriaal doorgestuurd worden naar de cliënt. Deze is zelf verantwoordelijk voor correct verwerken van dit materiaal. Binden aanvaart geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.
 • Binden is eindverantwoordelijk voor de eigen website, facebook-pagina en andere eigen social media.

 

Klachten

Als u niet tevreden bent over de manier waarop Binden uw persoonsgegevens verwerkt, dan hoort zij dat graag van u zodat Binden dit kan aanpassen. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u vragen of opmerkingen heeft na het lezen van de privacyverklaring van Binden wordt u verzocht contact op te nemen.

Contactgegevens

Binden
Rietgerweg 6
7231PV Warnsveld
06 52 31 66 21
info@binden-coaching.nl