Algemene voorwaarden

Binden Coaching

Algemeen

Binden is opgericht door N. Remerie (hierna te noemen coach) en is gevestigd in Warnsveld, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer: 08225468

Binden richt zich op het coachen en begeleiden van kinderen en volwassenen (hierna te noemen cliënt), het geven van de basistraining DIFERENCI, de Sterrenreis, Rots en Water, Saam&zijn, het geven van advies, workshops, lezingen en themabijeenkomsten.

Nelleke Remerie, Binden is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRBKO)

Binden is geregistreerd bij Adiona, de beroepsorganisatie van kindercoaches en kinderyogadocenten en bij de KinderCoachGilde, het kwaliteitsregister voor kindercoaches.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten en aanbiedingen tussen cliënt en coach en alle daarmee verband houdende activiteiten en handelingen, zowel van voorbereidend als uitvoerende aard, voor zover van deze voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De Algemene Voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen in de website van Binden.

Coachen/begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De ondertekende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorgt voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij daar de consequenties van op zich neemt. Binden kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

Indien cliënt en coach na kennismaking zijn overeengekomen de samenwerking aan te gaan, wordt door zowel cliënt als coach een overeenkomst ondertekend. Hierin staat vermeld dat alle betrokken partijen akkoord zijn met de afgesproken prijs en de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van Binden. Tevens wordt hierin vermeld dat er geen sprake is van een resultaatverplichting maar van een inspanningsverplichting aan de zijde van de coach.

Alle diensten van Binden zijn gericht op inzicht, bewustwording en groei. Dit geldt zowel voor volwassenen, jongere als kind. Ouders/ jong volwassenen passen dit naar eigen inzicht toe en/of helpen hun kind in zijn/haar verdere ontwikkeling en groei.

Observatie en verslag

Op verzoek van ouder(s)/ verzorger(s) (hierna te noemen ouders) van de cliënt bezoekt de coach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Op verzoek van de cliënt of ouders kan een schriftelijk verslag naar derden worden gestuurd. Dit verslag wordt door Binden gemaakt. Voor het schrijven van een verslag worden kosten in rekening gebracht. Aantekeningen die de coach maakt tijdens de begeleiding/coaching worden na het evaluatiegesprek een jaar bewaard. Informatie over de cliënt  zal nooit zonder toestemming van ouders aan derden worden verstrekt (zie privacyverklaring).

Vertrouwelijkheid

Binden verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachsessies. Voor overleg met derden, in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming aan de ouders gevraagd.
Indien kinderen de coach vertrouwelijke informatie verstrekken blijft deze informatie veilig bij de coach, tenzij deze inschat dat het kind zichzelf en/of een ander in een onveilige situatie doet belanden. Dan is Binden verantwoordelijk om ouders op de hoogte te brengen. Altijd na overleg met het kind, dit om de vertrouwensband niet te beschadigen.
Ziet de coach in de situatie van de cliënt(kinderen, jongeren of volwassenen), een direct of zeer dreigend gevaar, dan wordt dit besproken met de opvoeders/belanghebbende. In eerste instantie zal de coach de in te zetten verandering bij de cliënt of de ouders laten, eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van het beroepsgeheim van de coach.

Het zou kunnen zijn dat de coach een vraag over een traject wil bespreken met een integere supervisor. Dit gebeurt dan op zo’n manier dat de naam van de cliënt, de naam van Binden en de specifieke situatie onherkenbaar zijn.

Regels rond een afspraak voor kinderen

Er is geen wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat het kind gebracht en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer opgehaald wordt. Indien het voor het welbevinden van het kind beter is dat de ouder bij de coaching/begeleiding is, is dit geen enkel probleem en zelfs wenselijk. Na een begeleidings- coachsessie is er eventueel kort gelegenheid om vragen te stellen of om een en ander kort te bespreken.

Tijdens een evaluatiegesprek worden de vorderingen met betrekking tot het kind uitgebreid besproken.

Verhindering

Wanneer een afspraak niet door kan gaan, graag uiterlijk 24 uur van te voren annuleren. Afspraken die niet op tijd worden afgezegd, zal de coach in rekening brengen. Is er sprake van overmacht en ziekte dan wordt gezamenlijk naar een oplossing gezocht.

Het verzetten van een afspraak is altijd mogelijk, doe dit bij voorkeur per mail, telefoon of WhatsApp. Tijdens het coachen wordt de telefoon door Binden niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

De coach is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig of niet tijdig nakomen.

Voorts is de coach bevoegd om de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigd instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden verwacht. De tot dan nog openstaande vorderingen kunnen direct door de coach worden opgeëist.

Tarieven

De tarieven staan vermeld op mijn website (www.binden-coaching.nl) of zijn bij mij op te vragen. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Uitzondering hierop is de aanvraag van bedrijven die niet btw-plichtig zijn. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Wanneer blijkt dat meer tijd nodig is, maakt Binden een vervolg (bel)afspraak die de coach in rekening zal brengen onder het tarief van coaching.

Betalingsvoorwaarden

Er wordt maandelijks achteraf gefactureerd (met uitzondering van de trainingen zoals De Sterrenreis, Rots en Water, Saam&Zijn en de Basistraining DIFERENCI). De cliënt (of diens ouders) verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in zijn geheel over te maken* op het daarvoor vermelde rekeningnummer op de factuur. Lukt dit, om welke reden dan ook, niet binnen de termijn, dan wordt u verzocht contact op te nemen met Binden. Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Binden een betalingsherinnering. Indien deze niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering voldaan is, dan is Binden gemachtigd om bij de tweede en tevens laatste betalingsherinnering € 10,- administratiekosten per nota in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Binden dan is Binden genoodzaakt om de vorderingen die zij op (ouders van) cliënt heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hier aan verbonden zijn, zijn conform de wet, volledig voor rekening van de (ouders van)cliënt.

Bij een betalingsachterstand is Binden gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

*Het is mogelijk om in termijnen te betalen (maximaal 12), geef dit wel even aan Binden door. Hiervoor zijn geen extra kosten verschuldigd.

Aansprakelijkheid

Binden is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de geboden diensten door Binden. Tenzij er sprake is van opzet of  grove schuld aan de zijde van Binden. Vergoeding aan de cliënt en of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Binden.

Cursus/trainingsvoorwaarden

12.1 inschrijving

Uw inschrijving is strikt persoonlijk en uw handtekening impliceert akkoordverklaring met de Algemene voorwaarden, de privacyverklaring en de cursus/trainingsvoorwaarden. Dit geldt ook voor aanmeldingen die per e-mail zijn ontvangen.

12.2 bevestiging van inschrijving

Elke cursist ontvangt na inschrijving een bevestiging van de te volgen cursus/training en de data van de cursus/training.

12.3 aantal inschrijvingen

Binden houdt zich het recht voor, indien het aantal inschrijvingen daartoe aanleiding geeft, afwijzend over uw inschrijving te beslissen. Indien het aantal inschrijvingen daartoe reden geeft kan Binden beslissen de cursus/training door te schuiven naar een andere datum of geen doorgang te laten vinden.

12.4 cursus/trainingsregels

Iedere cursist dient zich te conformeren aan alle besluiten en maatregelen die Binden in het algemeen heeft genomen. Indien een cursist tijdens de deelname van een cursus/training zich misdraagt dan kan hem/haar door de coach van Binden verdere deelneming aan de cursus worden ontzegd.

12.5 verzuim

Absentie van een cursist tijdens de cursus/training ontheft de cursist niet van de verplichting tot betaling. Verzuim geeft geen recht op geheel of gedeeltelijk restitutie van het cursusgeld

12.6 lesmateriaal

Lesmateriaal voor een cursus/training wordt door Binden verzorgd.

12.7 tijdsduur cursusovereenkomst

De cursus/trainingsovereenkomst gaat in bij aanvang van het ontvangst van het inschrijvingsformulier of bij een in-company training bij het ondertekenen van het contract. Vanaf die dag ontstaat de verplichting van de cursist/bedrijf tot betaling van het gehele cursusgeld met inachtneming van een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. De cursus/trainingsovereenkomst eindigt op het moment dat de cursus/training waarvoor men zich ingeschreven heeft, in het normale geval beëindigd kan zijn.

12.8 voortijdige beëindiging van een cursus/training

Een opzegging kan alleen schriftelijk, per brief of per e-mail geschieden waarbij rekening gehouden dient te worden met het volgende: bij annulering van een cursus/trainingsovereenkomst tot een maand voor aanvang van de betreffende cursus/training (met in achtneming van de 14 dagen bedenktijd) wordt 10% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen een maand (rekening houdend met wettelijke  bedenktermijn) voor aanvang wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht. Bij annulering op of na de startdatum van de cursus/training is Binden genoodzaakt de volledige kosten bij u in rekening te brengen en wordt het bedrag niet gerestitueerd. In geval van verhindering bij aanvang van een cursus/training/workshop kan een deelnemer zich altijd kosteloos laten vervangen door een derde.

12.9 veilig/- aansprakelijkheid

Iedere deelnemer dient te zijn verzekerd tegen financiële gevolgen van ongevallen en andere schade, veroorzaakt of opgelopen tijdens de cursus. Binden aanvaart geen aansprakelijkheid voor enig gevolg van het niet onverwijld uitvoeren en het niet juist uitvoeren of opvolgen van, door of namens de coach gegeven aanwijzingen of onjuist gebruik van het gehuurde of benodigde materiaal/ruimte.

Klachtenprocedure

Binden hecht veel belang aan tevreden relaties. Daarom werk ik voortdurend aan de kwaliteit van mijn dienstverlening.

Waar gewerkt wordt, worden helaas soms ook fouten gemaakt en/of kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over mijn/onze dienstverlening of een ander aspect van Binden, dan nodig ik u nadrukkelijk uit om mij hiervan op de hoogte te stellen. Ik neem iedere klacht, hoe dan ook, serieus en zoek graag samen met u naar een passende oplossing.

Verloop klachtenprocedure

  • De ontvangst van uw klacht wordt zo snel als mogelijk na binnenkomst bevestigd.
  • Vervolgens neem ik zo spoedig als mogelijk [binnen 15 werkdagen] contact met u op om te overleggen over de verdere stappen. U kunt ook om een nadere toelichting worden gevraagd.
  • Ik streef ernaar om elke klacht binnen 30 werkdagen opgelost te hebben. Mocht, dit om welke reden dan ook, niet mogelijk zijn, dan wordt u over de oorzaak hiervan geïnformeerd.
  • Na het afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u van mij een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.
  • Ik ga zorgvuldig en vertrouwelijk met de verkregen informatie om.

Bewaartermijn en registratie

Klachten, en de wijze van afhandeling, worden geregistreerd en voor de duur van drie jaren bewaard.

indienen van een klacht

Ik stel het bijzonder op prijs, wanneer ik, voorafgaande aan de klacht met u persoonlijk in gesprek kunnen gaan om met u de klacht te bespreken. Mocht u dit, om welke reden dan ook, niet willen, dan kunt u de klacht ook per direct schriftelijk bij ons indienen.

Omdat ik ben aangesloten bij Stichting Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten, kunt u, wanneer wij er samen niet uit komen, ook een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van deze stichting.

Zij is te bereiken per mail, of telefonisch. U kunt de situatie met haar bespreken. U kunt met haar de weg bepalen welke u wilt inslaan in het afhandelen van uw klacht.

U kunt altijd bij haar terecht om over het voorval te praten. Het kan zijn dat u een ontevredenheid alleen wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als u streeft naar een oplossing kan zij voor u bemiddelen of een gesprek tot stand brengen. Zij kan u ook op de hoogte brengen van andere mogelijkheden.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert u en de betrokkene bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

Klachtenfunctionaris:

mevrouw L. de Boon

telefoonnummer: 06 48 44 55 38

Geschillen

Bij eventuele geschillen voortvloeien uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze Algemene voorwaarden, inclusief cursus/trainingsvoorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijk als van juridische aard, zullen worden beslist door de volgens de normale competentie regels bevoegde Burgerlijk Rechter. Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Wederzijdse rechten en verplichtingen

Wederzijdse rechten en verplichtingen uit de overeenkomst komen te vervallen zodra de overeenkomst ontbonden is.

Vindplaats en toepassing

Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.binden-coaching.nl

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach.