Algemene voorwaarden

Binden Coaching

 

 

 Algemene Voorwaarden

Artikel 1.       Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Nelleke Remerie- Jansen van Binden gevestigd te Warnsveld, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08225468 gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij de Overeenkomst, veelal de wettelijk gezag hebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind;
 • Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
 • Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door Opdrachtnemer;
 • Diensten: alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 • Kind: De minderjarige ten behoeve van wie Opdrachtgever de Overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan.
 • Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

 

Artikel 2.       Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Opdrachtnemer, op iedere Overeenkomst tussen Partijen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 2. Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een Overeenkomst tussen Partijen, dan zullen deze ook op toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen van toepassing zijn.
 3. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3.       Kennismaken / informatie-uitwisseling

 1. Indien Partijen niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst een gesprek plaatsvinden.
 2. Tijdens een eerste afspraak zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde tarieven. Deze zijn tevens in te zien en te downloaden op wwwbinden-coaching.nl
 3. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voorzien van de voor de dienstverlening relevante informatie. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een Kind jonger dan 16 jaar, dan zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer mededelen wie het ouderlijk gezag heeft over het Kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is geregeld.

 

Artikel 4.       Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door Opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend.
 1. In afwijking van lid 1 kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of  anderszins langs elektronische weg aan Opdrachtgever zijn bevestigd en door Opdrachtgever akkoord verklaard.
 1. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, en de Opdrachtgever is niet de enige wettelijk gezag hebbende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind, dan geldt tevens het gestelde in lid 4, 5 en 6.
 2. Alle wettelijk gezag hebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van het Kind. De gezaghebbende ouder die Opdrachtgever is, is verplicht om de andere gezaghebbende ouder deugdelijk te informeren over de begeleiding van het Kind en is verplicht om er voor zorg te dragen dat ook deze ouder zijn of haar schriftelijke toestemming verleent. Dit geldt tevens in geval van wijzigingen in de begeleiding.
 3. Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met begeleiding van het Kind, dan is Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer hier terstond van op de hoogte te stellen. In dat geval is het Opdrachtnemer niet of niet langer toegestaan om het Kind te begeleiden.
 4. Indien Opdrachtgever niet of niet volledig aan het gestelde in lid 4 en/of 5 heeft voldaan, dan zijn de gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer volledig vrijwaren indien Opdrachtnemer ter zake door de andere ouder wordt aangesproken.

 

Artikel 5.       Regels rond afspraken

 1. Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat het Kind tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt indien afgesproken.
 2. Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat het Kind niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd.
 3. Opdrachtgever dient tijdens een sessie en/of activiteit telefonisch bereikbaar te zijn voor Opdrachtnemer.
 4. Indien Opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld omdat het Kind door ziekte of anderszins verhinderd is, dan dient hij/zij hier Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.
 5. Indien een afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang, en er is geen aanwijsbare reden van overmacht waardoor dit eerder gemeld kon worden, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen aan Opdrachtgever.
 6. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Hij/zij zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

 

Artikel 6.       Regels rond Cursus/trainingsvoorwaarden

6.1 inschrijving

Uw inschrijving is strikt persoonlijk en uw handtekening impliceert akkoordverklaring met de Algemene voorwaarden, de privacyverklaring en de cursus/trainingsvoorwaarden. Dit geldt ook voor aanmeldingen die per e-mail zijn ontvangen.

6.2 bevestiging van inschrijving

Elke cursist ontvangt na inschrijving een bevestiging van de te volgen cursus/training en de data van de cursus/training.

6.3 aantal inschrijvingen

Binden houdt zich het recht voor, indien het aantal inschrijvingen daartoe aanleiding geeft, afwijzend over uw inschrijving te beslissen. Indien het aantal inschrijvingen daartoe reden geeft kan Binden beslissen de cursus/training door te schuiven naar een andere datum of geen doorgang te laten vinden.

6.4 cursus/trainingsregels

Iedere cursist dient zich te conformeren aan alle besluiten en maatregelen die Binden in het algemeen heeft genomen. Indien een cursist zich tijdens de deelname van een cursus/training misdraagt dan kan hem/haar door de coach van Binden verdere deelneming aan de cursus worden ontzegd.

6.5 verzuim

Absentie van een cursist tijdens de cursus/training ontheft de cursist niet van de verplichting tot betaling. Verzuim geeft geen recht op geheel of gedeeltelijk restitutie van het cursusgeld

6.6 lesmateriaal

Lesmateriaal voor een cursus/training wordt door Binden verzorgd.

6.7 tijdsduur cursusovereenkomst

De cursus/trainingsovereenkomst gaat in bij aanvang van het ontvangst van het inschrijvingsformulier of bij een in-company training bij het ondertekenen van het contract. Vanaf die dag ontstaat de verplichting van de cursist/bedrijf tot betaling van het gehele cursusgeld met inachtneming van een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. De cursus/trainingsovereenkomst eindigt op het moment dat de cursus/training waarvoor men zich ingeschreven heeft, in het normale geval beëindigd kan zijn.

6.8 voortijdige beëindiging van een cursus/training

Een opzegging kan alleen schriftelijk, per brief of per e-mail geschieden waarbij rekening gehouden dient te worden met het volgende: bij annulering van een cursus/trainingsovereenkomst tot een maand voor aanvang van de betreffende cursus/training (met in achtneming van de 14 dagen bedenktijd) wordt 10% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen een maand (rekening houdend met wettelijke  bedenktermijn) voor aanvang wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht. Bij annulering op of na de startdatum van de cursus/training is Binden genoodzaakt de volledige kosten bij u in rekening te brengen en wordt het bedrag niet gerestitueerd. In geval van verhindering bij aanvang van een cursus/training/workshop kan een deelnemer zich altijd kosteloos laten vervangen door een derde.

6.9 veilig/- aansprakelijkheid

Iedere deelnemer dient te zijn verzekerd tegen financiële gevolgen van ongevallen en andere schade, veroorzaakt of opgelopen tijdens de cursus. Binden aanvaart geen aansprakelijkheid voor enig gevolg van het niet onverwijld uitvoeren en het niet juist uitvoeren of opvolgen van, door of namens de coach gegeven aanwijzingen of onjuist gebruik van het gehuurde of benodigde materiaal/ruimte.

 

Artikel 7.       Tarieven

 1. Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en de geldende tarieven.
 2. De geldende tarieven staan vermeld op www.binden-coaching.nl en worden op verzoek aan Opdrachtgever toegezonden.
 3. Handelingen/dienstverlening(bijv. observaties en verslaglegging) waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.

 

Artikel 8.       Factuur en betaling

 1. Opdrachtnemer stuurt Opdrachtgever periodiek een factuur voor de overeengekomen dienstverlening. Opdrachtgever dient facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Opdrachtnemer te betalen.
 2. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de dienstverlening direct op te schorten.
 3. Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt Opdrachtgever een herinnering met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 1. Het is mogelijk om in termijnen of wekelijks per Tikkie te betalen dit wordt vooraf afgesproken en hiervoor zijn geen extra kosten verschuldigd.
 

Artikel 9        Vertrouwelijkheid en privacy

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Voor overleg met derden in het belang van het Kind jonger dan 16 jaar, is toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders en indien relevant van het Kind. Artikel 4 lid 3 is hierop van overeenkomstige toepassing.
 1. Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van Opdrachtgever en het Kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 

Artikel 10.     Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een duidelijk omschreven resultaat is overeengekomen.
 1. Opdrachtnemer heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs- en Beroepsaansprakelijkheid( bij Adiona).
 1. Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit  Overeenkomst indien Opdrachtnemer ter zake in verzuim is.
 1. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel eigen risico.
 2. Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag dat met de Overeenkomst is gemoeid, doch maximaal berekend over de duur van een periode van 6 maanden.
 3. Opdrachtnemer kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende bepaling, indien de schade het gevolg is van diens opzet of grove schuld.

 

Artikel 11.     Klachten en geschillen

 1. Opdrachtnemer heeft onderstaande klachtenregeling vastgesteld, overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en/of de Jeugdwet.
 2. Cliënten van Opdrachtnemer kunnen een beroep doen op de klachtenregeling en kunnen zich desgewenst gratis laten bijstaan door een klachtenfunctionaris. Indien de klachtenregeling is doorlopen en klager is het met de uitkomst niet eens, dan kan klager de klacht voorleggen aan een erkende Geschilleninstantie.
 1. De klachtenregeling en informatie over de klachtenfunctionaris en de Geschilleninstantie zijn te vinden op de website van Opdrachtnemer in de algemene voorwaarden; www.binden-coaching.nl Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij Opdrachtnemer.

 

Klachtenprocedure

Opdrachtnemer hecht veel belang aan tevreden relaties. Daarom werkt zij voortdurend aan de kwaliteit van haar dienstverlening.

Waar gewerkt wordt, worden helaas soms ook fouten gemaakt en/of kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over de dienstverlening of een ander aspect van de opdrachtnemer, dan wordt u nadrukkelijk uitgenodigd om de opdrachtnemer hiervan op de hoogte te stellen. Elke klacht wordt serieus genomen.

 • Verloop klachtenprocedure

– De ontvangst van uw klacht wordt zo snel als mogelijk na binnenkomst bevestigd.

– Vervolgens neemt de opdrachtnemer zo spoedig als mogelijk [binnen 15 werkdagen] contact met u op om te overleggen over de verdere stappen. U kunt ook om een nadere toelichting worden gevraagd.

– De opdrachtnemer streeft ernaar om elke klacht binnen 30 werkdagen opgelost te hebben. Mocht, dit om welke reden dan ook, niet mogelijk zijn, dan wordt u over de oorzaak hiervan geïnformeerd.

– Na het afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u van de opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

– De opdrachtnemer gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met de verkregen informatie om.

 • Bewaartermijn en registratie

Klachten, en de wijze van afhandeling, worden geregistreerd en voor de duur van drie jaren bewaard.

 • indienen van een klacht

De opdrachtnemer is aangesloten bij www.klachtenportaal/zorg en zal waar nodig contact opnemen met Klachtenportaal Zorg of de client doorverwijzen. De client kan ook rechtstreeks contact opnemen via telefoonnummer 0228-322205 (van 9.00-12,00 uur) of per mail info@klachtenportaalzorg.nl.

De klachtenfunctionaris  van Klachtenportaal Zorg is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert u en de betrokkene bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

 • geschillen

Bij eventuele geschillen voortvloeien uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze Algemene voorwaarden, inclusief cursus/trainingsvoorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijk als van juridische aard, zullen worden beslist door de geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg.

 

Artikel 12.     Slotbepalingen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van Opdrachtnemer; wwwbinden-coaching.nl